گروه نظارت

گروه نظارت دارای حداقل 2عضو و حد اکثر 7 عضو بوده که مستقیماً توسط مسئول هیئت و بدون هیچ محدودیت زمانی منصوب یا معزول می گردند از تعداد یاد شده یک نفر به عنوان مسئول نظارت خواهد بود.

شرح وظايف :
1- انتخاب مسئولین گروه ها به دو طریق:

الف) انتصاب مستقیم مسئول گروه
گروه نظارت می تواند در صورت ضعف مسئول گروه در انجام وظایف خود مراتب را به مسئول هیئت جهت عزل مسئول گروه و پیشنهاد خود را برای انتخاب مسئول جدید ارئه دهد.

ب) انتخابات:
گروه نظارت می تواند سالی 1 بار اعضاء فعال شایسته ی داوطلب را برای انتخاب اعضاء از طریق انتخابات اعلام نماید.

قوانین داوطلبی مسئولیت:
1-پایبندی به اساسنامه هیئت و سلسله مراتب اداری آن
2-عضویت در فعالان هیئت به مدت حداقل 1 سال (بدون وقفه)
3-تایید گروه نظارت مبنی بر (صلاحیت، دلسوزی، احساس مسئولیت، توانایی اداره گروه و…)
* رای دهندگان بدون محدودیت سنی و فقط از اعضاء فعال هیئت خواهند بود که تشخیص آن (فعالان) با گروه نظارت است.
2- تشكيل جلسات منظم و هدف دار:
الف) 6 ماه یک بار، فعالان هیئت
این جلسات به منظور
1- تشویق و ترغیب اعضاء فعال به فعالیت بهتر و مفیدتر (در قالب سخنرانی، ارائه مطلب و…)
2- ایجاد جوی متحد تر و صمیمی تر برای پیشبرد اهداف گروه نظارت، رفع کدورت های احتمالی و…
3- شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات فعالان
4- تذکرات گروهی یا فردی به فعالان

ب) حداقل ماهی یک بار با مسئولين گروه ها
1- گروه نظارت می بایست در ابتدای هر سال تاریخ جلسات مسئولین را به گروه فرهنگی جهت درج در تقویم اجرائی ارائه دهد.
2- می بایست در هر جلسه دستور جلسه مشخص و مصوبات و مطالب توسط منشی درج و صورت جلسات امضاء و در مواقع لزوم به مسئول هیئت ارائه گردد.
3- حضور و غیاب دقیق توسط دبیر جلسه انجام و به غائبین یا متاخرین احتمالی تذکرات لازم داده خواهد شد.
4- طبیعی است گروه نظارت مي بايست اشراف كامل به ريز وظايف گروه هاي 7 گانه داشته باشد.
این جلسات به منظور
1- بررسی عملکرد گروه ها، رفع نواقص و جلوگیری از عقب ماندن گروه ها در وظایف خود، نظارت دقیق بر اجرای برنامه های گروه هاي 7 گانه خصوصاً تقویم اجرایی و تذکر به موقع و مناسب  به گروه ها.
2-استماع مشکلات گروه از طریق مسئول آن و بحث و تبادل نظر برای حل مشکلات احتمالی و استخراج راه کار های مؤثر.
3-انتقال خواسته های گروه نظارت یا مسئول هیئت به گروه ها.
4-گروه نظارت در صورت مشاهده کم کاری و ضعف در هر یک از گروه ها ابتدا به مسئولين گروه در 3 مرحله تذكر داده اگر ترتيب اثر داده نشد با مشورت مسئول هيئت آن اشخاص را بركنار و نيرو هاي جديد را به خدمت بگيرد.