گروه انتشارات

2-شرح وظایف گروه  انتشارات شهيد زين الدين:

الف) واحد تنظيم جزوات آموزشی و تبلیغاتی:
* جزوات مربوط به مطالب ارائه شده در هيات: موارد آموزشي مثل تفسير قرآن و سخنراني ها و (در صورت لزوم) احكام، به صورت  textدر آمده و پس از اصلاحات به واحد تکثیر ارائه می گردد.
نحوه ی پیاده سازی مطالب به دو صورت:
1-مستقیماً با استماع در همان جلسه به صورت روتین.

2-از طریق استفاده از mp3   ضبط شده.
3-استفاده از نرم افزار نویسا.
نکات مهم:
1-واحد تنظیم می بایست طی برنامه ای مدون برنامه های هر سال را آماده و نسبت به تنظیم مطالب سال های گذشته که ارائه نگردیده است اقدام نماید.
2-واحد تنظیم در صورت نیاز می بایست فایل های صوتی جلسات را از گروه تبلیغات مطالبه نماید.
3-واحد تنظیم موظف است ظرف مدت معین و مقرر برنامه خود را یک نسخه به واحد آرشیو جهت آرشیو برنامه و یک نسخه به واحد تکثیر جهت تکثیر ارائه دهد.
4-واحد تنظیم جزوات موظف است بر اساس برنامه ای مدون نسبت به انجام کارهای عقب مانده از سال های قبل اقدام نماید.

ب) واحد آرشیو:
واحد آرشیو مي بايست آرشيوي از تمامي مطالب به صورت ساليانه ذخيره نموده و مازاد مطالب در محل هاي مناسب (مساجد و …)  از طریق واحد توزیع، توزيع گردد.

ج) واحد تکثیر:
1-پس از تنظیم مطالب آموزشی واحد تکثیر، جزوات مناسبی را برای ارائه به اعضاء و تبلیغات خارج هیئت به تعداد لازم که در جلسات مسئولین مصوب میگردد طراحی و تکثیر می نماید.
2-پس از تکثیر جزوات آماده شده به واحد توزیع ارائه خواهد شد.
3-موارد تکثیری می بایست از کیفیت لازم و صرفه مناسب برخوردار باشد
4-وظیفه حفظ و نگه داری و مدیریت وسایل و لوازم انتشاراتی هیئت برعهده واحد مربوطه می باشد (پرینترها و غیره)
5-اعضا گروه می بایست نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود مانند جوهر پرینتر و کاغذ و غیره در ابتدای هر سال با همفکری و تایید گروه مالی اقدام نماید.
نکات مهم:
1- واحد تکثیر می بایست ظرف زمان مقرر کار تکثیر خود را به گروه نظارت ارائه دهد.
2- واحد تکثیر می بایست در هر بار تکثیر با گروه مالی تماس و مقدار مورد نیاز آن گروه را برای ارائه جزوات به بانیان سوال کند و به تعداد مورد نیاز اعضاء جهت تکثیر اضافه نمایند .

د) واحد گاه نامه یا ماه نامه:
برخی از موارد ذکر میگردد:
1-      سفرنامه مشهد مقدس
2-      خاطرات مشهد مقدس
3-      دفترچه شب های قدر
4-      ماه نامه (گاه نامه) بچه هیئتی
5-      و …

طبق مصوبات جلسات مسئولین یا جلسات گروهی عمل خواهد شد.
رعایت زمان و کیفیت خصوصا در طرح ها و مطالب مربوط به سفر مشهد الزامی است

ه) معرفی شهید و برگزاری جلسات گروهی